Henning Karlsen style=

Henning Karlsen

Styremedlem
Ragnhild Borchgrevink style=

Ragnhild Borchgrevink

Leder
Annika Tullander style=

Annika Tullander

Sekretær
Hilde Hatlevoll style=

Hilde Hatlevoll

Kasserer
Thomas Bones style=

Thomas Bones

Drilleder
Sarah Hambro style=

Sarah Hambro

Søknads- og dugnadsansvarlig