Vedtekter gjeldende fra 28.02.2018.

§ 1 Organisasjon
§ 2 Formål
§ 3 Medlemskap
§ 4 Årsmøte
§ 5 Styret og Komiteene
§ 6 Uenigheter og Tvister
§ 7 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
§ 8 Regler for utmerkelser i Jar skoles musikkorps
§ 9 Vedtektsendringer


§ 1 ORGANISASJON

1. Tilslutning
Jar Skoles Musikkorps (JSM), stiftet 21. desember 1931, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus.

2. Sammensetning og aldersbestemmelser
JSM består av musikanter og drillere, heretter benevnt medlemmer. Medlemskapet kan løpe til 31. juli det året medlemmet fyller 19 år.

3. Foresatte
JSMs virksomhet drives av medlemmenes foresatte.
De foresattes oppgave er å skaffe ressurser og for øvrig legge forholdene til rette for gjennomføring av korpsets formålsparagraf. De foresatte forplikter seg til å stille nødvendig arbeidshjelp til disposisjon ved arrangementer, innsamlinger m.v. når korpsstyret ber om det.§ 2 FORMÅL

JSM skal legge vekt på musikalske og drillmessige ferdigheter og et godt miljø til beste for sine medlemmer. JSM skal:
• være en positiv bidragsyter til nærmiljøet på Jar
• ivareta og utvikle spilling og drilling som sosial aktivitet for medlemmene
• fremme forståelse for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
• ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
Korpsstyret er ansvarlig for opptak av medlemmer i JSM. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i JSM blir medlemmet automatisk medlem i NMF.

3.2 Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge JSM, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsstyret. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Musikanter og drillere skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/instruktør/korpsleder varsles i god til på forhånd. Det føres fremmøteoversikt på øvelsene, konsertene og andre oppdrag. Ved uforholdsmessig stort fravær gis det skriftlig varsel om dette til medlemmet og foresatte. Styret har, etter at skriftlig varsel er gitt og dersom det innen rimelig tid ikke registreres forbedringer i fraværet, ansvar for å iverksette ytterligere sanksjoner ved fravær.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmene/foresatte. Instrumenter, uniformer og utstyr skal ved opphør av medlemskapet leveres tilbake i god stand i henhold til fastlagte frister og rutiner for dette.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av JSMs eiendeler i andre
musikkaktiviteter må godkjennes av korpsstyret på forhånd.

Medlemmene kan søke om permisjon på inntil 6 måneder en gang i løpet av medlemsperioden. Under permisjonen har man ikke møteplikt på øvelsene. Betaling av kontingent og plikten til å delta på korpsets dugnader gjelder i permisjonsperioden.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger skoleåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser til fastsatte tider.

JSM skal betale kontingent til NMF til fastsatte tider. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall pr. 1. november. .

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til korpsstyret. Det er kun anledning til å melde seg ut av JSM ved terminslutt pr. 1. januar og 1. juli hvert år. Medlemmers og foresattes forpliktelser overfor JSM løper således til den angjeldende terminslutt. Utmelding skal skje skriftlig. For medlemmer som ikke har fylt 15 år må utmelding foretas av foresatte.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra JSM.

3.5 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for JSMs aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. Manglende innbetaling av kontingent for 2 påfølgende terminer eller andre større økonomiske forpliktelser er grunnlag for suspendering.
c. I særskilte tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. JSMs suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er JSMs høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av februar.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.
c. Dato for årsmøtet varsles minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
d. Styrets årsmelding, revisorgodkjent regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsstyret. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar JSMs medlemmer. Styret kan invitere gjester (i.e. dirigent, instruktør, revisor, representant for skolen og venneforeningen) til årsmøtet.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
• Medlemmer som har fylt 15 år.
• Foresatte til medlemmer som ikke har fylt 15 år
• Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
• Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
d. Følgende har talerett:
• Representanter fra NMF
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst en tredjedel av medlemmene er representert, eventuelt ved fullmakt.
f. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av møtesekretærer
7. Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Saker fremmet av korpsstyret og medlemmer.
d. Plan og budsjett


f. Årsmøtet velger:
Leder særskilt med funksjonstid 1-2 år.
Drilleder med funksjonstid 1-2 år
Leder hovedkorps med funksjonstid 1-2 år
Leder Aspirant og juniorkorps funksjonstid 1-2 år
Sekretær med funksjonstid 1-2 år
Kasserer med funksjonstid 1-2 år.
Søknads og dugnadsansvarlig 1-2 år.
Ansvarlig for oppfølging av komiteene 1-2 år
Instrumentforvalter med funksjonstid 1-2 år
Uniformsforvalter med funksjonstid 1-2 år
Noteforvalter med funksjonstid 1-2 år
1 revisor med funksjonstid 1 år.
2 medlemmer til valgkomité.
 
De som velges må være 15 år når de tiltrer, og ha sagt seg villige til å påta seg vervet frem til neste årsmøte. Valg skal foregå skriftlig dersom en årsmøtedeltager med forslagsrett krever det.§ 5 STYRET OG KOMITEENE

5.1 Sammensetning og konstituering
 
5.1.1 Korpsstyret

JSM ledes av korpsstyret med overordnet ansvar for administrasjon og drift av korpset.

Korpsstyret består av styreleder, korpsleder, drilleder, kasserer, aspirantleder, sekretær , ​en søknads og dugnadsansvarlig og en ansvarlig for oppfølging av komiteene.
Korpsstyret innkalles når styreleder eller 2 av styrets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til korpsstyremøtene sendes også deltagerne på stormøtet til orientering.
Korpsstyret innkaller medlemmer av driftskomiteen til behandling av saker på styremøtene etter behov.
Korpsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Korpsstyrevedtak skal ​referatføres, og referatene arkiveres i styreweb. Medlemmene skal informeres om de vedtak som er gjort.

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal gjennomgås og godkjennes av revisorer valgt av årsmøtet.

Korpsstyret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styreleder utøver daglig personalansvar.
Søknads og dugnadsansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av inntektsbringende aktiviteter. ​Ansvarlig for oppfølging av komiteene skal sette opp lister over komiteene i august og sette i gang de ulike komiteene samt følge opp at de får gjennomført arrangementene.


5.1.2 Korpsstyrets fullmakter

a. Korpsstyret skal lede JSM etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Korpstyret kan etter behov nedsette andre komiteer enn de årsmøtevalgte komiteene.

c. Korpstyret kan fastsette de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere JSMs ansvar og aktiviteter.

d. Korpsstyret har rett til å pålegge medlemmer (og foresatte der medlemmene ikke har fylt 15 år) arbeidsoppgaver i forbindelse med JSMs arrangementer.

e. Styreleder eller to av korpsstyrets medlemmer tegner JSM. Korpsstyret kan meddele prokura.


5.2 Innsatskomiteen

Innsatskomiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av inntektsbringende aktiviteter.

Innsatskomiteen består av leder og minst 2 komitémedlemmer. Innsatskomiteen er underlagt korpsstyret og rapporterer til styreleder. Leder av innsatskomiteen innkaller til komitémøter etter behov.


5.3 Driftskomiteen

Driftskomiteen består av instrumentforvalter, uniformsforvalter og noteforvalter. Driftskomiteen er underlagt korpsstyret og rapporterer til korpsleder. Driftskomiteen avholder møter etter behov. Korpsleder innkaller til eventuelle driftskomitémøter og leder disse.


5.4 Medlemsmøter og tillitsvalgte

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for medlemmene. Det holdes medlemsmøter når korpsstyret eller medlemmene føler behov for det.

Av og blant medlemmene i medlemsmøtet velges to representanter som tillitsvalgte for medlemmene. Disse er medlemmenes kontaktpersoner og møter også i stormøtene.


5.5 Stormøtet

Stormøtet består av alle årsmøtevalgte, ansatte, tillitsvalgte og andre som korpsstyret finner å innkalle. Styreleder innkaller til stormøte minst en gang i halvåret, i perioden desember-januar og mai - juni for å legge halvårsprogrammet for JSM.


5.6 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.§ 6 UENIGHETER OG TVISTER 

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse som ikke kan løses ved minnelighet innenfor JSM forelegges kretsstyret for forlik med forbundsstyret som ankeinstans.§ 7 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.

b. I tilfelle midlertidig oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto og forvaltes til fordel for et nytt reorganisert korps. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Akershus i fellesskap med kulturstyret i Bærum kommune. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme endelig overføring av korpsets midler og eiendommer dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år. Korpsets midler og eiendommer kan kun overføres til NMF Akershus, musikkskolen i Bærum eller til musikkformål i grunnskolen i Bærum.

d. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar påfølgende år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.§ 8 REGLER FOR UTMERKELSER JAR SKOLES MUSIKKORPS

a. Års-stjerner:
Års-stjerner deles ut på et korpsarrangement vinter/vår.
Musikant/driller får sin første stjerne når de har vært medlem i korpset minimum 12 måneder. Utdelinger vil skje i forbindelse med korpsets arrangementer. Deretter får medlemmet en ny stjerne hvert år.
Medlemstid i annet skolekorps vil telle som medlemstid.

Års-stjernene sys på venstre erme i overkant og langs den gule stripen på korpsuniform. Års-stjernene sys langs øvre kant på det svarte bandolæret på drilluniform.

b. Medaljer:
Medaljer deles ut på 17. mai-frokosten.
3 års-medalje deles ut etter at medlemmet har fått sin 3. stjerne.
5 års-medalje deles ut etter at medlemmet har fått sin 5. stjerne.
7 års-medalje deles ut etter at medlemmet har fått sin 7. stjerne.
10 års-medalje deles ut etter at medlemmet har fått sin 10. stjerne.

Medaljene festes loddrett under hverandre først på venstre bryst på korpsuniformsjakken. Medaljene festes langs bandolæret på drilluniformen.

c. Våpenskjold:
Våpenskjold deles ut på 17. mai-frokosten.
Våpenskjold deles ut det året medlemmet fyller 17 år.
Medlemmet får også navnet sitt på plakett på det store skjoldet på Jar skole.

d. Medaljeskap:
Medaljeskap deles ut på 17. mai-frokosten.
Medaljeskap deles ut til medlemmer som går i korpset frem til sommeren det året de fyller 19 år.

e. Gullsnor:
Gullsnor deles ut på 17. mai-frokosten.
Dersom et medlem har vært lønnet instruktør minst ett halvt år, får det en gullsnor.
Gullsnoren festes over venstre skulder på uniformen.§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan kun endres på årsmøtet, og da med minst 2/3-dels flertall blant alle medlemmene.


IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft 28.02.2018.