Ansvarsområder for styremedlemmer i Jar skoles musikkorps

Lillestyret:

Styreleder: 
• Gjennomføring av styremøter, årsmøte, korpsets aktiviteter gjennom året etc.
• Formelt ansvarlig arbeidsgiver for dirigenter og drillinstruktører.
• Ansvar for politiattester for alle styremedlemmer, dirigenter og drillinstruktører.
• Korpsets ”ansikt” utad.
• Bør delta på ”Korpsforum” (Bærum korpsenes møtearena).
• Holder tale til korpsets 17. mai-frokost.
• Kontaktpunkt mot venneforeningen og skolen.

Korpsleder: 
• Bindeledd mellom dirigenter og styret.
• Planlegger de musikalske aktivitetene sammen med dirigenter og styret. Bør komme innom øvelsene jevnlig.
• Ansvar å organisere transport av fellesutstyr ifm turer.
• Kontakt mellom musikantforeldrene og styret.
• Ansvar for rekruttering sammen med aspirantleder og drilleder, dirigenter og drillinstruktører.
• Holder tale for musikk konfirmanter.

Drilleder: 
• Bindeledd mellom drillinstruktører og styret.
• Planlegger og påmelding på drillens aktiviteter sammen med drillinstruktører og styret.
• Ansvar å organisere transport av fellesutstyr ifm turer.
• Bør komme inn om øvelsene jevnlig.
• Kontakt mellom drillforeldrene og styret.
• Ansvar for rekruttering sammen med aspirantleder og korpsleder, dirigenter og drillinstruktører.
• Holder tale for drill konfirmanter.

Aspirantleder og juniorleder: 
• Bindeledd mellom dirigenter og styret.
• Planlegger de musikalske aktivitetene sammen med dirigenter og styret.
• Bør komme inn om øvelsene jevnlig.
• Ansvarlig for kontakt med musikkskolen i forhold til spilletimer for aspiranter.
• Kontakt mellom musikantaspirant- og juniorforeldrene og styret.
• Hovedansvar for rekruttering sammen med korpsleder og drilleder, dirigenter og drillinstruktører.

Kasserer:  
• Ansvar for økonomi, regnskap, innkreving av kontingenter, innkreving og utbetaling av depositum for medlemmer ved inn- og utmelding.
• Kasserer ifm arrangementer.

Sekretær: 
• Ansvar for innkalling til og for referater fra styremøter.
• Ansvar for utsendelse av informasjon til medlemmene på mail og sosiale medier.
• Vedlikehold av medlemslister i Styre-Web’en.
• Innmelding og utmelding av korpset og NMF (husk styremedlemmer også skal meldes inn).
• Ansvar for å sende årsrapporten til NMF.
• Vedlikehold av hjemmesiden (evt. sammen med en web ansvarlig)
• Følge med på søknadsfrister for VO-midler, Frifond, Instrumentfond etc. og sende søknader i samarbeid med styret innen fristen.
• Innkalling, saksdokumenter og referat til årsmøtet.

Innsatskomiteen:
• Innsatskomiteen konstituerer seg selv og velger en leder som er styrets primærkontakt.
• Innsatskomiteen har ansvar for å sette i gang alle underkomiteer til oppgitte tider.
• Har tett samarbeid med styret for å planlegge inntektsbringende arbeid.
• Fører lister over baking og vaktregnskap for de enkelte aktivitetene slik baking og vaktbelastning fordeles jevnt på alle foreldre og foresatte.
• Se eget dokument ”Årsplan for Innsatskomiteen”

Driftskomiteen:

Instrumentforvalter:
• Administrere utlevering og mottak av instrumenter ved inn- og utmelding fra korpset.
• Holde oversikt over korpsets instrumentpark i styreweb.
• Sørge for vedlikehold og reparasjoner av instrumenter ved behov.
• Innkjøp av nye instrumenter i samarbeid med styret.
• Ansvar for noteklyper
  
Noteforvalter: 
• Administrere utlevering og mottak av noter i samarbeid med dirigenter.
• Kopiere noter.
• Holde oversikt over korpsets noter.
• Sørge for innkjøp av nye noter i samarbeid med dirigenter og styret.
• Ansvar for at notekoffert

Uniformsforvalter:
• Administrere utlevering og mottak av uniformer ved inn- og utmelding fra korpset.
• Holde oversikt over korpsets uniformer, korpsgensere etc i styreweb.
• Sørge for vedlikehold og reparasjoner av uniformer ved behov.
• Bestille årsstjerner
• Bestille 3-, 5-, 7- og 10 årsmedaljer, instruktørsnorer, 17-års skjold, medaljeskap etc.
• Innkjøp av nye uniformer i samarbeid med styret.

• Ansvar for at regnfrakker, sysaker, lyrer,

Driftskomiteen har, i samarbeid med styret, ansvar for at flagg, faner, bandolærer, dusker, 1. hjelpsutstyr etc. alltid er med og er i orden ved korpsarrangementer slik som stevner, 17. mai, sommertur etc.

Storstyret består av:
• Styret
• Innsatskomiteen
• Driftskomiteen
• Korpsrepresentantene (en driller og en musikant)
• Dirigenter og drillinstruktører